Általános Szerződési Feltételek és Adatkezelési Tájékoztató

 1. BEVEZETŐ
 1. Köszönjük, hogy felkereste honlapunkat. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a honlap által megvalósított kereskedelmi szolgáltatást nyújtó SHOPGUARD HUNGARY Kft. (a továbbiakban: „Shopguard”) valamint azokat igénybe vevő Vásárló (a továbbiakban: Vásárló) közötti jogviszony természetét, valamint jogait és kötelezettségeit szabályozzák az 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Elkertv.) 2. § a) pontjával összhangban. A honlap célja, hogy a SHOPGUARD HUGARY Kft. világszínvonalú áruvédelmi termékeket értékesítsen és ezen keresztül az áruvédelem kultúráját és mindennapi gyakorlatát az elérhető legmodernebb szintre fejlessze. Jelen ÁSZF minden olyan szerződéskötésre és jogviszonyra alkalmazandó, amely jelen honlapon tett látogatás eredményeképpen jött létre függetlenül a felek és a közreműködő számítógépes környezet földrajzi elhelyezkedésétől.
 1. Vásárló jelen ÁSZF elfogadásával amennyiben valamely jogi személy nevében köt szerződést bármilyen közreműködő minőségben, akként nyilatkozik, hogy a szerződést szakmájával, önálló foglalkozásával, üzleti tevékenységgel összefüggő célok érdekében köti, ennek keretében nem minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”) 2. § a) pontja szerint fogyasztónak. Amennyiben valamely természetes személy fogyasztónak minősül, jelen ÁSZF vonatkozó rendelkezései irányadók.
 1. A HONLAP RÖVID LEÍRÁSA, SZERZŐDÉSKÖTÉS
 1. Azáltal, hogy egy Vásárló a honlapon regisztrált vagy megrendelést adott le, elfogadta jelen ÁSZF tartalmát magára nézve kötelezőnek. Csak ezt követően van lehetőség a honlapon megrendelés leadására. Regisztráció nélkül a honlap katalógus módban üzemel. Katalógus módban a termékekről kizárólag adatlap tekinthető meg. Shopguard kizárja a felelősségét minden, kizárólag katalógus módból nyert kereskedelmi információ tekintetében, ezek szigorúan ismertető jellegűek. Kereskedelmi szempontból releváns adatot regisztráció után áll módunkban megjeleníteni. Shopguard fenntartja a jogot, hogy a termékekre vonatkozó adatlapot a mindenkor érvényes adatok szerint módosítsa. Shopguard kizárja felelősségét minden adatmódosításból eredő kár tekintetében.
 1. A honlap tartalmaz információs blokkot blog szekcióval kiegészítve. Itt olyan termékekről is jelenhet meg információ, amelyek nem elérhetők a webshopban. Shopguard kizárja a felelősségét minden információs és blog szekcióban bemutatott termékek forgalmazásával kapcsolatban, kereskedői felelőssége kizárólag az adott időben webshop felületen keresztül elérhető termékek vonatkozásában áll fenn.
 1. Vásárló a kiválasztott árukat a „Kosárba” gomb megnyomásával gyűjtheti össze. A kosár tartalmát Vásárló a megrendelés leadása előtt szerkesztheti, elemeket szabadon törölhet.
 1. Vásárló megrendelését a FIZETÉS feliratú gomb megnyomásával véglegesíti. Shopguard a megrendelésről egy magyar nyelvű visszaigazoló automatikus e-mailt küld. Az ilyen módon leadott megrendelés a Ptk. szerinti érvényes adásvételi (szállítási) szerződéskötésnek minősül a megrendelésben szereplő mennyiségben és minőségben a Shopguard által szolgáltatott leírás szerint. A megrendelés véglegesítése ajánlati kötöttséget eredményez a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően. Ügyfél köteles értesíteni Shopguardot, amennyiben hibát észlel a visszaigazoló e-mail tartalmát illetően. Ennek elmaradása esetén ebből kifolyólag Shopguard-ot semminemű felelősség nem terheli.
 1. Vásárló a szállítás és fizetés adatait ezt követően vagy az előzetes regisztráció során adja meg. A megrendelés véglegesítése a visszaigazoló e-mail szerint fizetési kötelezettséget eredményez Vásárló oldalán. Shopguard kizárja felelősségét a szállítás elmaradásáért azon okból, hogy Vásárló nem vagy nem megfelelően töltötte ki az adatbekérő mezőket.
 1. A létrejött adásvételi szerződés alapján Shopguard köteles az árut a Vásárló részére a megadott szállítási címre szolgáltatni, amely magában foglalja az áru birtokának és tulajdonjogának átruházását. Vásárló köteles az árut átvenni és a vételárat megfizetni. Shopguard szükség szerint átadja továbbá az áruval kapcsolatos okmányokat, dokumentációkat. Az egyes árukhoz tartozó tartozékok és dokumentumok felsorolását a termék adatlap tartalmazza. Shopguard köteles a terméket akként csomagolni, hogy az a szállítás során megőrizze sérülésmentes jellegét. Ugyanakkor a szállítás során felmerült esetleges károkért a szállító cég felelőssége alkalmazandó, Shopguard ilyen esetekre felelősségét kizárja.
 1. A szerződés teljesítésének helye Shopguard fióktelepe. A szállítás költségét minden esetben a Vásárló viseli. A honlapon feltüntetett szállítási költségek tájékoztató jellegűek. Shopguard minden, szállító árazásától függő árbeli eltérés tekintetében felelősségét kizárja.
 1. Shopguard semminemű felelősséget nem visel a Vásárló által a honlapon elkövetett jogsértésért.
 1. Amennyiben a honlapon közzétett információ valamely fél jogát vagy jogos érdekét sérti, az Elkertv. 13. §-ában meghatározott módon közölheti Shopguard részére, amely eleget tesz értesítési és eltávolítási kötelezettségének a törvényben meghatározott határidőn belül.

III. KERESKEDŐI ADATOK

Cégnév: SHOPGUARD HUNGARY Kft.

Székhely: 2023 Dunabogdány, Erzsébet Királyné út 12.

Fióktelep: 1033 Budapest, Csikós utca 8.

Cégjegyzékszám: 13-09-203349

Adószám: 27291401-2-13

Bankszámlaszám: 12010374-01711359-00100004  (Raiffeisen Bank Zrt.)

 1. ELÉRHETŐSÉGI ADATOK

Elektronikus elérhetőség: info@aruvedelem.hu

Telefonos elérhetőség: N/A

Postai levélcím: 1033 Budapest, Csikós utca 8.

 1. FIZETÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK
 1. Minden megrendelt termék esetében a megrendelési visszaigazoló e-mail tartalmazza a szállítás határidejét és a szállítás címét. A szállítás határideje a teljes vételár kiegyenlítését követő napon kezdődik. Szállító kizárólag abban az esetben tudja vállalni a határidőre történő szállítást, amennyiben a visszaigazoló e-mailben szereplő fizetés  megtörténik.
 1. A vételárak forintban értendők. A feltüntetett árak az ÁFÁ-t és egyéb közterheket tartalmazzák. Vásárló köteles minden tőle telhető magatartást megtenni ahhoz, hogy a fizetést lehetővé tegye a Ptk. és az Elkertv. rendelkezéseivel összhangban. Vásárló tudomásul veszi, hogy a vételár kifizetése – amennyiben az a szállítás egyéb jellegéből másként nem következik – megelőzi a termék kézbesítését. Vásárló a vételárat minden esetben köteles megfizetni Shopguard részére. Jelen ponttól eltérni csak külön egyedi megállapodás esetén van lehetőség.
 1. A rendszer a kiválasztott termék és szállítási mód függvényében e-mailen elektronikus díjbekérőt és / vagy számlát küld a Vásárló felé, amelyet Vásárló köteles az abban foglalt számlaszámra és határidőben kiegyenlíteni. Vásárló jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy részére Shopguard elektronikus számlát küldjön. Shopguard fenntartja a jogot, hogy a díjbekérő és a számla küldésének rendjét, valamint a számla tartalmát a mindenkor hatályos számviteli szabályok szerint változtassa.
 1. A szállítás a korábbi pontokban írtakkal összhangban külső fuvarozó igénybevételével történik, amely saját fuvareszközével teljesíti a szállításokat. Vásárló köteles az átvétel napján a csomagot ellenőrizni és amennyiben minőségi vagy mennyiségi eltérést nem tapasztal, köteles az átvételi elismervényt aláírni. Amennyiben bármilyen eltérést tapasztal, köteles a fuvarozó jelenlétében jegyzőkönyvet felvenni és Shopguardot a fenti elérhetőségek valamelyikén haladéktalanul értesíteni. Ennek elmaradásából eredő kárért Shopguard mindennemű felelősségét kizárja. Vásárló kijelenti, hogy a sérülésből eredő károkért kizárólag a fuvarozóval szemben érvényesíti igényét.
 1. Késedelem tekintetében Felek a Ptk. szerinti vállalkozás (6:155. §), valamint magánszemély (6:48. §) kötelezettre vonatkozó késedelemi kamat mértékét alkalmazza.
 1. Amennyiben valamely Vásárló hátralékos egyenleggel rendelkezik, Shopguard fenntartja magának a jogot arra, hogy a szállítást szüneteltesse a számla kiegyenlítéséig. Amennyiben fizetés érkezik, azt Shopguard a korábbi számlára számolja el, így a szállítást csak akkor folytatja, amennyiben Vásárló egyenlege teljes tartozásmentességet mutat. A követelések behajtásának költségeit Vásárló viseli.
 1. A honlapon feltüntetett árak változásának jogát Shopguard fenntartja. A módosítás a közzététel napján lép hatályba. A megrendelt áruk tekintetében a megrendelés visszaigazolásán feltüntetett ár az irányadó. Amennyiben műszaki hiba okán a feltüntetett ár hibás, Shopguard nem köteles a megrendelést hibás áron teljesíteni. Ez esetben Shopguard felajánlja az érvényes árat Vásárló részére, akinek jogában áll azt elfogadni vagy következmény nélkül elutasítani.
 1. A honlapon rendelt termékek tekintetében Vásárló viszonteladói (és ehhez kapcsolódó minden egyéb) tevékenységre nem jogosult. Minden ilyen jellegű igényt Vásárló köteles Shopguard felé előzetesen jelezni. Shopguard kifejezett írásbeli engedélye hiányában az ilyen magatartás megtévesztő piaci magatartásnak minősül. Jelen pont megszegéséből eredő károkat Vásárló köteles megtéríteni Shopguard felé.
 1. SZELLEMI TULAJDON JOGA
 1. A honlap egyedi kialakítása, megjelenése, az azon feltüntetett megoldások Shopguard szellemi tulajdonát képezik, szerzői jogi védelem alatt állnak. Shopguard kijelenti, hogy engedéllyel rendelkezik minden olyan szellemi tulajdon tárgyának megjelenítéséhez, amelyet a honlapon megjelenít.
 1. Jelen honlap bármely tartalmát szigorúan tilos lemásolni vagy azt bármilyen formában kereskedelmi céllal felhasználni.

VII. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

 1. Shopguard kijelenti, hogy személyes adatokat kizárólag AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – GDPR) – szóló rendelet rendelkezéseivel, valamint az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (info tv.) összhangban kezel.
 1. Az adatkezelés jogalapja a Vásárlók önkéntes hozzájárulása, amelyet az ÁSZF elfogadásával adnak meg Shopguard részére. Shopguard kizárólag a szerződés teljesítése érdekében szükséges személyes adatokat kezeli. Shopguard nem kezel különleges személyes adatot.
 1. Az adatkezelés célja az ügyfelekkel való kapcsolattartás, a szerződések teljesítése. Shopguard megtesz minden szükséges és arányos adatvédelmi intézkedést annak érdekében, hogy a Vásárlók természetes személy képviselői személyes adatai biztonságban legyenek.
 1. A Vásárlóknak jogukban áll adataik módosítását vagy helyesbítését kérni, valamint jogukban áll tájékoztatást kérni a felvett adatok köréről, jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Amennyiben Partnerek adataik törlését kéri, Shopguard az adatokat haladéktalanul köteles törölni.
 1. Shopguard a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § rendelkezése alapján a számlázással kapcsolatos adatokat 8 évig köteles megőrizni.
 1. A kezelt adatok kategóriái a következők:
 • kapcsolatfelvételi űrlap által kért megadandó adatok:
 • név
 • cégnév
 • email cím
 • telefonszám
 • megjegyzés

webshop regisztrációs űrlapon kötelezően megadandó adatok:

 • vezetéknév, keresztnév
 • cég neve
 • adószám
 • szállítás cím, számlázási cím
 • email cím
 • telefonszám

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés létesítése és teljesítése GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése, valamint ennek keretében az Info törvény 5. § (1) b) pontja és az Elkertv. 13/A. (1) valamint (2) bekezdése. Jogi személy esetén a jogalap az adatkezelő és megrendelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

Adatkezelés jogalapja továbbá számlázási és számviteli kötelezettség teljesítése a 2000. évi C. törvény 166. § (1) és (3) bekezdése alapján.

Az adatkezelés időtartama: 1 év, ezt követően törlődik, számlák esetében a számviteli törvény alapján teljesítendő 8 éves időtartam.

Az adatkezelés kizárólag elektronikusan valósul meg

A weboldalak/webshop használatakor naplózott felhasználói tevékenységek és adatok:

 • felhasználó IP címe
 • megtekintek oldalak címe és időpontja
 • felhasználó által használt böngésző fajtája
 • a cookie-k engedélyezése esetén az EU ide vonatkozó irányelvei szerinti követési szolgáltatások aktiválódnak

 

A Vásárlót személyes adataival összefüggésben megilleti a teljes körű tájékoztatás, hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, anonimizálás, adathordozhatóság joga, amelyet a IV. pontban foglalt elérhetőségek bármelyikén kérelmezhet. Ezt követően Shopguard a kérést haladéktalanul teljesíti és arról elektronikus útján jegyzőkönyvet állít ki. Adatvédelmi incidens esetén Shopguard a GDPR vonatkozó rendelkezései szerint jár el.

Jelen ÁSZF elfogadásával a Vásárló kötelezettséget vállal, hogy jogai gyakorlása és kötelezettségei teljesítése során békés, tárgyalásos úton jár el. Amennyiben ezen igyekezete nem vezet eredményre, az illetékes járásbíróság és törvényszék előtt polgári jogait érvényesítheti, illetőleg a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; online ügyindítás: https://www.naih.hu/online-uegyinditas.html; a továbbiakban: NAIH) fordulhat és panaszt tehet.

Lehetséges adatfeldolgozók:

Számlázással kapcsolatban: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

 1. A személyes adatok védelme érdekében Shopguard a következő technológiai intézkedéseket tette:
 1. A weboldal megfelelő felhasználói élménye biztosítása érdekében a weboldal cookie-kat használ, amelyek a felhasználó eszközén kerülnek elhelyezésre. Ennek segítségével a honlap tárolja a felhasználó beállításait, így fokozva a felhasználói élményt.
 1. A weboldalon használ.
  Amennyiben a Vásárló blokkolja a sütik használatát, Shopguard nem vállal felelősséget a          weboldal megfelelő működése iránt.

 

VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. Vásárló tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF tartalmát Shopguard bármely időben egyoldalú nyilatkozattal módosíthatja. Minden egyes megrendelésre az adott megrendelés elfogadásakor érvényes ÁSZF rendelkezése alkalmazandó. Shopguard az ÁSZF minden módosítását dokumentálja és dátummal látja el.
 1. Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az Elkertv. rendelkezései, valamint a távollévők közötti elektronikus szerződésekre irányadó jogszabályok alkalmazandók.  

  SHOPGUARD HUNGARY Kft.